Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK – Garni Hotel junior

PREVÁDZKOVATEĽ HOTELA:

City Hotels Slovakia, a.s. so sídlom Drieňová 14, 821 01 Bratislava

 1. V Garni Hotel junior môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo Za týmto účelom je povinný sa identifikovať pracovníkovi recepcie Garni Hotel junior pri príchode, a to predložením svoj totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje osobitnou právnou úpravou.
 2. Garni Hotel junior je oprávnený v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa p
 3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14,00 hod. najnes objednávke dohodnuté inak.
 4. Hosť je povinný sa od ubytovať a odhlásiť svoj pobyt na recepcii hotela najneskôr do 10,00 hod. nasledujúceho dň dohodnuté inak. Pokiaľ si hosť túto povinnosť nesplní, ubytovacie zariadenie je oprávnené si účtovať pobyt za nasleduj
 5. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 14,00 hod. je povinný zaplatiť plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopre
 6. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, klientov (1 ­ 6 osôb) ­ 1 deň pred nástupom je bez stornopoplatku. Platnosť individuálnej (1 ­ 6 osôb) rezervácie v daný hostia ubytujú v neskorších hodinách, je potrebné oznámiť hotelu čas príchodu a garantovať si rezerváciu kreditnou kar platnosť kreditnej karty. Garantované rezervácie sú platné celú noc. Pri nepríchode hostí garantovanej rezervácie na ub služieb.
 7. Stornopoplatky pri rezerváciach (7 osôb – 14 osôb ) sú stanovené nasledovne:
  1. pri stornovaní ubytovacích služieb: 15 dní pred nástupom bez stornopoplatku14 ­8 dní vopred ­ 50 % z ceny stornovaných služieb
  2. 7 – 3 dní vopred ­ 70 % z ceny stornovaných služieb
  3. 2 ­ 1 dní vopred ­ 90 % z ceny stornovaných služieb
  4. v daný deň ­ 100% z ceny stornovaných služieb
 8. Stornopodmienky a stornopoplatky u skupín a akcií 15 osôb a viacej budú dohodnuté pri potvrdení objednávky oso
 9. Ubytovateľ si vyhradzuje storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno pod uzatvorených písomne.
 10. Rezervácia hosťa je vždy platná do 17:00 hodiny dňa nástupu, ak sa hosť nedohodne inak alebo má rezerváciu bez
 11. Hosť je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred individuálnych zmluvných dojednaní.
 12. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo
 13. V izbe a spoločenských priestoroch Garni Hotel junior je hosťovi zakázané bez súhlasu zodpovedného pracovníka ale zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 14. V Garni Hotel junior a najmä na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebi nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, s
 15. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch Garni Hotel junior.

Comments are closed.